AICA Đồng Nai - Doanh nghiệp dẫn đầu trong một số lĩnh vực của ngành Chất kết dính tại Việt Nam

Chính sách HSEQ

NGUYÊN TẮC HSEQ CỦA AICA ĐỒNG NAI

Nguyên tắc Chất lượng: Chúng tôi cam kết cung cấp chất lượng thỏa mãn khách hàng của chúng tôi.

Nguyên tắc Môi trường: Chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường, làm việc hòa hợp với dân địa phương và cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nguyên tắc An toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG (HSEQ)

Trong Aica Đồng Nai, HSEQ là một chuỗi nhiệm vụ và được tích hợp vào mọi việc chúng tôi làm. Chính sách của chúng tôi là đặt trách nhiệm HSEQ làm ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cam kết liên tục cải thiện hiệu suất HSEQ và quản lý rủi ro HSEQ liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Để đáp ứng được chính sách HSEQ của chúng tôi:

  • Chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật định và các yêu cầu khác mà chúng tôi đã cam kết.
  • Chúng tôi cam kết ngăn ngừa bệnh tật và chấn thương bằng cách cung cấp môi trường lành mạnh và an toàn cho nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà thầu và khách của chúng tôi.
  • Chúng tôi cam kết phát triển những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường và an toàn.
  • Chúng tôi cam kết phòng ngừa tai nạn chính bằng cách quản lý một cách hiệu quả tất cả các rủi ro liên quan đến HSEQ phát sinh từ hoạt động của Aica.
  • Chúng tôi cam kết khuyến khích sự tham gia và tham vấn của người lao động và đại diện của người lao động trong việc cải tiến liên tục HSEQ.
  • Chúng tôi sẽ thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu HSE căn cứ vào hồ sơ rủi ro để theo đuổi mục tiêu 3 không: không có tổn thương, không có tai nạn sản xuất và không – không tuân thủ.

Chúng tôi mong muốn tất cả các nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà thầu sẽ hoạt động tuân theo chính sách này và coi đó là một trách nhiệm cá nhân để tạo ra và duy trì môi trường làm việc an toàn và xem bảo vệ môi trường là hoạt động thường trực.